CRAB Members

Molly Zhuangtong HUANG

PhD Student

E-mail: yc37496@um.edu.mo

Research Interests

Publications

Safeguarding the Unseen: a Study on Data Privacy in DeFi Protocols

Zhuangtong Huang, Jiawei Zhu, Zhongyu Huang, Yixin Xu, Jerome Yen and Ye Wang

Blockchain